Fiscale voordelen

fiscaal2-Geen loonheffing
Aftrek van voorbelasting (btw)
-Aftrekbaar als bedrijfskosten

Geen loonheffing

Volgens de standaardregels is het verstrekken of vergoeden van stoelmassages aan uw werknemers voor de belastingdienst loon waarover loonbelasting moet worden ingehouden en afgedragen.

Maar ook de overheid meent dat het regelmatig ontvangen van stoelmassages goed is voor de gezondheid van werknemers. En dat dit ziekteverzuim tegen gaat. Daarom heeft zij het aanbieden van stoelmassages fiscaal aantrekkelijker gemaakt.

Als aan een aantal voorwaarden is voldaan is het aanbieden van stoelmassages een gerichte vrijstelling. Dit betekent vrij van loonheffing en de stoelmassages gaan ook niet ten koste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR))

In het handboek loonheffingen staat het als volgt:

fiscale voordelen: geen loonheffingEen stoelmassage of reflexzonemassage kunt u onder de volgende voorwaarden onbelast ter beschikking stellen:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De massage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Maakt stoelmassage (nog) geen deel uit van het arboplan? Dan kan het nog steeds onbelast verstrekt worden binnen de vrije ruimte van de WKR. Deze ruimte is echter beperkt en wordt vaak ook gebruikt voor andere personeelsactiviteiten. Daarom is het aan te bevelen stoelmassage bij structureel gebruik op te nemen in het arboplan.

Aftrek van voorbelasting (btw)

fiscale voordelen: aftrek van voorbelastingU heeft als werkgever recht op aftrek van voorbelasting. Dit komt omdat U als werkgever de stoelmasseur contracteert en betaalt en daardoor afnemer bent van de prestaties. (zie artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968). De in rekening gebrachte BTW vraagt U terug bij uw aangifte omzetbelasting.

BTW-compensatiefonds (semi-)overheid
Als u als (semi-)overheid vrijgesteld bent van BTW-heffing, is er sinds januari 2003 een BTW-compensatiefonds in het leven geroepen. Zo kan de BTW toch nog worden teruggekregen. Zie Wet op het BTW-compensatiefonds

 

Aftrekbaar als bedrijfskosten

kosten aftrekbaar

Wat U betaalt aan stoelmassages is, rekening houdend met bovenstaande, vervolgens volledig aftrekbaar als bedrijfskosten. Dit verlaagt de te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.  Zo vallen de werkelijke kosten van stoelmassage voor uw bedrijf een stuk lager uit.

Eigen bijdrage werknemer

Wilt U uw werknemers een eigen bijdrage laten betalen? Dat kan, werknemers zijn vaak wel bereid om per massage zo’n 5 euro zelf te betalen. Maar mogelijk bent U hiermee per saldo juist duurder uit.

Stoelmassage is in dat geval geen gerichte vrijstelling meer met de daaraan gekoppelde fiscale voordelen.

Het deel dat U als werkgever betaalt kan onbelast verstrekt worden voor zover het binnen de vrije ruimte van de WKR valt. (1,2% van het brutoloon) Over het verstrekte bedrag boven de vrije ruimte betaalt U 80% eindheffing.

 Arbeidsomstandighedenwet

fiscale voordelen: arbeidsomstandighedenwetEen werkgever dient een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, waarbij de gevaren en risico’s voor de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk worden beperkt. Tevens moet de werkgever een ziekteverzuimbeleid voeren, waarvan het zoveel mogelijk voorkomen van ziekte van werknemers onderdeel uitmaakt. Dit staat in de arbeidsomstandighedenwet 1998, m.n. artikel 3 en 5.

rsiHet is daarom goed denkbaar dat een werkgever een ARBO-plan opstelt waarvan de stoelmassage deel uitmaakt. Stoelmassage kan namelijk de kans verkleinen dat werknemers beroepsziekten krijgen als stress, burn-out en RSI. Belangrijke punten in een ARBO plan zijn: het zorgen voor een goede werkplek, het geven van goede voorlichting en het bieden van voldoende rustmogelijkheden. Voor sommige werknemers kan stoelmassage dan nodig of gewenst zijn, met name voor beeldschermwerkers. Ten opzichte van die werknemers heeft de werkgever vervolgens in feite een arbeidsrechtelijke verplichting tot het verstrekken van stoelmassage. Dan is het logisch dat de stoelmassage onder werktijd plaatsvindt en dat er geen eigen bijdrage van de werknemer wordt gevraagd. (overeenkomstig artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998).